Wang, Wei
Group Members

Member NameAffiliationEmailOfficePhone
Liao, Mingzhi Visitor / Volunteer liaomingzhi83@163.com Urey Hall 4253
Liu, Yu-Chen Postdoc mrmamonster@gmail.com Urey Hall 4253
Wang, Jun Postdoc junwangmath@gmail.com Urey Hall 4249
Wang, Zengmiao Postdoc zew060@ucsd.edu Urey Hall 4258
Wang, Zeyu Graduate-PHD wzeyu@ucsd.edu Urey Hall 4258
Zhang, Kai Graduate-PHD kaz007@ucsd.edu Urey Hall 4258
Zheng, Lina Graduate-PHD liz227@eng.ucsd.edu Urey Hall 4249